Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatás cégünk adatkezelési gyakorlatáról a személyes adatok védelmének tekintetében (GDPR)


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.


Az adatkezelő neve: Bohács Barkács Bt.

Képviseli: Bohács Péter

Székhelye: 2030 Érd, Balatoni út 79

Levelezési címe: 2030 Érd, Balatoni út 79

Email elérhetősége: info@bohacs.eu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36-23-375-790

WEB lapja: www.bohacs.eu
(vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített )

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.


A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli. Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.
A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Alkalmazott cookie-k:
  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.


I. Az adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.


II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa. A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:
Adat fajtájaAdatkezelés célja, indokaAz adatkezelés időtartama
magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
közösségi tereket megfigyelő eszköz – biztonsági kameraönkéntes hozzájárulás és a vállalkozás jogos érdeke alapján, személy és vagyonvédelem15 nap
magánszemélyek rendeléshez felvett adatai: név, email cím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszáma rendelés teljesítése, számla kibocsátásana számla kibocsátását követő 8 év
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátumaönkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
megadott összeg felett vásárlók neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátumaönkéntes hozzájárulás alapján, kedvezményes értékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartása törzsvásárlói státusz elérésétől a visszavonásig
a panaszkönyvbe észrevételt, panaszt, kérést beírók neve, címe, email címe, telefonszámaa fogyasztói panasz kivizsgálása, jogorvoslata beírástól számított 2 évig
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számajogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálásaa válasz kiküldésétől számított 5 év
meghatalmazottak személyes adatai: valamely, a vállalkozással kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében eljáró személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számaönkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézéseaz ügy elintézésétől számított 5 év
a követeléskezelő / ügyvéd neve, címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma, telefonszáma, email címea vállalkozás kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapjána megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.


III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek minősülnek a Bohács Barkács Bt. munkavállalói/megbízottjai.


IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez.
A Vállalkozás a megrendelt áru kiszállítása céljából a megrendelő nevét, telefonszámát és a szállítási címet továbbítja állandó partnereinek - Mizsei Istvánnak (2461 Tárnok, Géza u. 1/C.)
- a Timocom fuvarbörze Hock R. Kft.-nek (8000 Székesfehérvár, Malom u. 7.)
A Vállalkozás adatfeldolgozóként a HR feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: Kiss Ágnes egyéni vállalkozó (2440 Százhalombatta, Barack utca 3.)


V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ). Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URLwww.naih.hu
koordináták:É 47°30'56''; K 18°59'57''
Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja.

Bohács Barkács Bt. Érd, 2018.08.25.
UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE